Algemene Huurvoorwaarden.

versie December 2018 “De Koepoort” Molenwater 101 of 103, 4331 SG Middelburg. Correspondentie adres Koepoortstraat 10, 4331 SL Middelburg. email: vragen@koepoort.com

Toepassing:

 • Deze Algemene huurvoorwaarden zijn van toepassing op reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot een appartement in ‘De Koepoort’, staande en gelegen aan het Molenwater 101 en 103, 4331 SG te Middelburg in Nederland.
 • In deze Algemene huurvoorwaarden wordt onder het begrip ‘verhuurder’ / ‘ons’ verstaan: NineSuites V.O.F.
 • In deze Algemene huurvoorwaarden wordt onder het begrip ‘huurder’ verstaan: de persoon die met ons een overeenkomst sluit met betrekking tot één van de van het appartementen.
 • Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing ongeacht uw (voorafgaande) verwijzing naar eventuele eigen voorwaarden of naar andere algemene voorwaarden. Wij wijzen alle Algemene voorwaarden waarnaar u verwijst of die door u worden gebruikt van de hand.
 • Van deze Algemene voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.

Reservering:

 • Wij nemen alleen reserveringen in behandeling van personen die 18 jaar of ouder zijn. Reserveringen door personen jonger dan die leeftijd zijn dan ook niet geldig.
 • Nadat u gereserveerd heeft, ontvangt u van ons binnen 5 dagen een bevestiging, de algemene huurvoorwaarden. Wij verzoeken u deze documenten op juistheid te controleren en eventuele onjuistheden onmiddellijk aan ons mede te delen. Indien u binnen 5 dagen na het verrichten van de reservering geen ontvangstbevestiging van ons heeft gehad, verzoeken wij u om direct contact met ons op te nemen, bij gebreke waarvan geen beroep op de reservering kan worden gedaan.
 • Tussen u en ons komt een overeenkomst tot stand op het moment dat wij de reservering aan u hebben bevestigd. De overeenkomst betreft de verhuur van één of twee van de appartementen voor recreatief gebruik, dat naar zijn aard van korte duur is.

Betaling:

 • Voor reserveringen die niet online betaald zijn tijdens het reserveren zullen wij de betaling van de huursom ongeveer 7 dagen voor aankomst van uw credit card afschrijven. Indien uw reservering binnen 7 dagen voor de aankomstdatum ligt doen wij dit direct na reserveren.
 • Indien wij geen betaling hebben ontvangen en ook geen Credit Card gegevens zullen wij u ongeveer één week voor aankomst een betalingsuitnodiging sturen. Deze betaling moet dan uiterlijk 5 dagen voor aankomst zijn gedaan via iDeal of Credit Card.
 • Voor reserveringen die gemaakt zijn met een “vroegboek deal” zullen wij de betaling van de huursom ongeveer 90 dagen voor aankomst van uw credit card afschrijven.
 • Met het voldoen van een termijn van of de hele huursom bevestigt u de algemene huurvoorwaarden te hebben gelezen en hiermee akkoord te gaan. De verhuur eindigt automatisch na het verstrijken van de overeengekomen periode.
 • Bij niet tijdige betaling van de aan u gefactureerde bedragen bent u onmiddellijk na verloop van de termijn voor betaling in verzuim. In dat geval behouden wij ons het recht voor om uw reservering te annuleren en de overeenkomst te ontbinden.

Annuleringen:

 • Annulering door de huurder dient altijd schriftelijk (per post of per mail) te geschieden. Hiervoor gelden de volgende regels:
 • Bij annulering tot 8 dagen vóór de dag van aankomst worden geen kosten in rekening gebracht.
 • Bij annulering binnen 8 dagen vóór de dag van aankomst wordt 100% van de huursom in rekening gebracht.
 • In geval van annulering onzerzijds worden eventueel al betaalde gelden gerestitueerd.

Verblijf in het appartement:

 • Op de dag van aankomst kunt u in principe vanaf 15:00 uur gebruik maken van het appartement.
 • Op de dag van vertrek dient u het appartement om 11:00 uur te hebben verlaten.
 • Het appartement is rookvrij.
 • Buiten mag geen open vuur worden toegepast.
 • Huisdieren zijn toegestaan op aanvraag (€12,50 per nacht).
 • De huursom is inclusief eindschoonmaak en linnengoed.
 • Onder- of doorverhuur is nadrukkelijk verboden.
 • Verblijf van meer personen in het appartement dan op de reservering overeengekomen, c.q. dan het voor de woning geldende maximum van 2 of 3 personen is nadrukkelijk niet toegestaan zonder onze toestemming, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Dit kan leiden tot het voortijdig beëindigen van de huurovereenkomst onzerzijds, zonder restitutie van huurgelden.
 • Het verplaatsen van kasten en bedden, evenals geluid- of televisieapparatuur of het mee naar buiten nemen van enig deel van de binnen inventaris is uitdrukkelijk niet toegestaan.
 • De aanwezige witte handdoeken mogen alleen gebruikt worden in het appartement. De grijze handdoeken zijn strandlakens en mogen mee naar het strand. Oneigenlijk gebruik van alle handdoeken is niet toegestaan.
 • Vuilnis wat u tijdens het gebruik afgevoerd wenst te krijgen dient ’s ochtends voor 11:00 uur voor de deur gezet te worden en zal door ons afgevoerd worden voor u.

Aansprakelijkheid/ klachten/ schade:

 • De huurder en overige gebruikers zijn in de betreffende huurperiode in het gehuurde appartement volledig aansprakelijk voor alle schade die is ontstaan aan het huis, de inventaris en alle zaken die tot het gehuurde object behoren, tenzij huurder en overige gebruikers aannemelijk kunnen maken dat de schade aan hen niet kan worden toegerekend. Wij raden u dan ook aan bij aankomst het appartement en de inventaris goed te inspecteren op gebreken en tekortkomingen. Indien u schade of gebreken constateert, meld u dit dan direct bij ons.
 • Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade van of aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of tengevolge van het verblijf in het appartement. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor bouwactiviteiten aan de toegangs- en hoofdwegen e.d. in de omgeving van het gehuurde appartement. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid bij het uitvallen of buiten werking stellen van technische apparatuur, nutsvoorzieningen, het niet of deels niet functioneren van internet.
 • De kosten van normaal onderhoud en herstel van gebreken zijn voor onze rekening. Indien zich gebreken voordoen, dient huurder ons hiervan direct in kennis te stellen en onze instructies zoveel mogelijk op te volgen. Eventueel door huurder in dit verband gemaakte kosten zullen door ons tegen overlegging van gespecificeerde rekeningen aan huurder worden terugbetaald.
 • Het appartement beschikt over een (draadloze) internetaansluiting waar de huurder gebruik van kan maken, geldt het volgende: in Nederland is het ten strengste verboden illegaal van internet te down-/ uploaden of te streamen! Hier staan hoge boetes op en het wordt streng gecontroleerd. De huurder is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het eigen internetgebruik en indien er boetes worden opgelegd, worden deze aan de huurder doorberekend. De persoonsgegevens van huurder/overtreder worden op verzoek van autoriteiten/auteursrechthebbende(n) kenbaar gemaakt. Alle, door verhuurder, te maken kosten verband houdende met een dergelijke inbreuk zullen op de huurder worden verhaald.
 • Mocht u alsnog een klacht willen indienen dan dient deze binnen 14 dagen na het verlaten van het appartement schriftelijk en gemotiveerd bij ons te worden ingediend.

Vertrek en eindschoonmaak:

De huurder is aansprakelijk, zonder gerechtelijke tussenkomst, voor alle boetes, kosten, schade die de verhuurder lijdt bij het niet nakomen van de aanwijzingen rondom afvalscheiding. 

Het appartement dient op de volgende wijze worden achtergelaten:

 • Het huis veegschoon achterlaten
 • Alles schoon afgewassen, afgedroogd en weer in de kasten geplaatst
 • Afwasmachine en koelkast schoon en leeg achterlaten
 • Geen etenswaren achterlaten in de kasten
 • De vuilnisbakken geleegd
 • Eventueel breukwerk en/of schade melden bij de verhuurder.
 • Sleutels op tijd ingeleverd op Koepoortstraat 10.

Toepasselijk recht:

Op al deze voorwaarden en op bepalingen uit de huurovereenkomst/huisregels als ook eventuele geschillen hieruit voortvloeiend, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.